Projekt je zaměřen na zpracování a zpřístupnění databáze vytvořené z údajů soupisů židovského obyvatelstva Království českého, které vznikly v letech 1723/1724–1811. Tento pramen je svou povahou a rozsahem zcela unikátní a je zcela neopominutelný při zkoumání historie Židů v Čechách v 18. a na počátku 19. století. Zprostředkovává nejen údaje týkající se samotného židovského osídlení a počty Židů či židovských familiantů v každé lokalitě v dané době, ale také odkrývá strukturu rodin, jejich velikost a způsoby obživy a v neposlední řadě také uvádí velikost odváděných daní. Díky tomu, že jsou pro toto období soupisy dochovány značně kontinuálně, můžeme do jisté míry – a nejen z nich samotných, ale také pokud je využijeme ke srovnání s jinými písemnými prameny – pozorovat a osvětlit změny a tendence v životě židovské populace v Čechách tohoto období. Jsou neopominutelným pramenem pro genealogy, badatele v oblasti regionálních dějin, demografy a sociální a hospodářské historiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright Zbyněk Holínský